Poštovani,

na osnovu dogovora Regionalnih džudo saveza, a poštujući takmičarske aktivnosti i Takmičarski kalendar Džudo Saveza Srbije, dostavljamo vam plan aktivnosti koje su predviđene u sklopu priprema za polaganja i polaganja za Majstorske pojaseve:

1. Džudo savez Vojvodine – hospitovanje će se organizovati 26. i 27.01.2023. godine (četvrtak i petak), a polaganje za Majstorske pojaseve 28.01.2023. godine (subota). Hospitovanje će voditi Nenad Mihailović i Svetlana Vajnberger Mihelčić;
2. Džudo savez Beograda - hospitovanje će se organizovati 16. i 17.02.2023. godine (četvrtak i petak), a polaganje za Majstorske pojaseve 18.02.2023. godine (subota). Hospitovanje će voditi Đorđe Tomić i Svetlana Vajnberger Mihelčić;
3. Džudo savez Centralne Srbije - hospitovanje će se organizovati 10. i 11.03.2023. godine (petak i subota) , a polaganje za Majstorske pojaseve 12.03.2023. godine (nedelja). Hospitovanje će voditi prof. dr Nemanja Stanković.

- Detaljno popunjene prijave za polaganje (obrazac overen od strane kluba) po utvrđenoj proceduri, klubovi treba da dostave kancelariji Džudo saveza Srbije lično ili putem pošte na adresu saveza Strahinjića Bana 73a, 11000 Beograd, najkasnije do (utorka) 24.01.2023. godine. Prijave pristigle nakon prediđenog roka neće se razmatrati.

- DAN Komisija će se sastati u sredu 25.01.2023. godine.
- Mole se kandidati da uplate za polaganje za Majstorske pojaseve izvrše tek nakon objave na zvaničnom sajtu DžSS, gde će biti postavljen spisak kandidati koji su stekli sve uslove za polaganje!

Spisak će biti objavljen 25.01.2022. godine, nakon sastanka DAN Komisije DžSS.

Svaki Regionalni džudo Savez treba da odredi satnicu i mesto (džudo salu) gde će se održati hospitovanja, kao i satnicu i mesto (džudo sala) gde će se izvršiti polaganje za Majstorske pojaseve i o tome obavesti DžSS i klubove.


DAN Komisija DŽSS

Priloženi dokumenti