Redovno zasedanje Skupštine Džudo saveza Srbije održano je 20. oktobra 2015. sa početkom u 18 00 časova u Beogradu u Ljutice Bogdana 1a u sečanoj Sali SD Crvena zvezda.

Zasedanje Skupštine održano je prema sledećem dnevnom redu:

  1. Izbor radnih tela Skupštine Džudo saveza Srbije


 

-Radno  predsedništvo

-Verifikaciona komisija

-Zapisničara i dva overivača zapisnika

 

  1. Izveštaj verifikacione komisije

  2. Usvajanje Zapisnika sa prošle sednice Skupštine

  3. Izveštaj o radu Upravnog odbora

  4. Usvajanje Završnog računa Saveza za 2014 godinu


-Izveštaj Nadzornog odbora

  1. Razno