Џудо савез  Србије

Бр.213/11-15

 1. 9. 6. године


Б е о г р а д

 

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12),

 

ЏУДО  САВЕЗ СРБИЈЕ

Страхињића Бана 73а, Београд

 

Објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

 

 1. „Џудо савез Србије“, Страхињића Бана 73а, Београд, www.judo.rs

 2. Удружење - Грански спортски савез - остало.

 3. Услуге: 55100000 Хотелске услуге

 4. Уговорена вредност без пдв: 416.660,00 динара.

 5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 6. Број примљених понуда : 3.

 7. Највиша и најнижа понуђена цена: 2.203,30 дин/1.625,00 дин.

 8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.203,30 дин/1.625,00 дин.

 9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.

 10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 28. 5. 2015. године.

 11. Датум закључења уговора: 9. 6.  2015. године.

 12. Основни подаци о добављачу: , УТР „ММ Нарцис“, Власина Рид,  мат. бр. 61594710, ПИБ 105517510


 

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 

___________________